Latest Updates

267 ಕರಸಮಾಧಾನ ಯೋಜನೆ - 2017 - ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ..
266 ಆಯವ್ಯಯ 2017-18 - ಅಧಿಸೂಚನೆ - ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ..
265 ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2017 - ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ..
264 ಭತ್ತ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ.
263 ಕರಸಮಾಧಾನ ಯೋಜನೆ - 2017.
262 ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ.
261 ವಾತೆಆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ದಿ: 31/03/2016 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಲಾಸ ತೆರಿಗೆ 1979 ರ ಅಡಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವ ಕರನಿರ್ಧರಣೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ವರ್ತಕರ ವರ್ಗ..
260 ವಾತೆಆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಕ್ಲೇನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-76 - ತೆರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ..
>259 ವಾತೆಆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹಾವೇರಿ - ತೆರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ..
258 ವಾತೆಆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಕಲಬುರಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, (ಈ ಮೊದಲು ವೈಕ್ಯಾಟ್ ಸಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್), ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ - ತೆರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
257 ಕಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ನ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
256 ಕಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ನ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ..
255 ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2016..
254 ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2016..
253 ಆಯವ್ಯಯ 2016-17 ಅಧಿಸೂಚನೆ..
252 ಶಿರೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 66, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು..
251 ವಾತೆಆ - ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ.23 - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ - ವಿರುದ್ಧ - ಮೆ|| ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೆವರೀಸ್ ಲಿ. ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು.
250 ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿ: 20ನೇ ಜನವರಿ 2016 - ವರ್ತಕರಿಂದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ (ಇ-ಮನವಿ).
249 249. ಐಸಿಯು ಗಳನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಲಾಸ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ..
248 ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ತಿಂಗಳ ನಮೂನೆ ವ್ಯಾಟ್-125 ಕುರಿತು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ದಿನಾಂಕ: 06-01-2016 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ..
247 ವಿಲಾಸ ತೆರಿಗೆ ಕರನಿರ್ಧರಣೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ..
246 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಷರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ..
245 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ.17 - ಕಮೌತೆ ಕಾಯ್ದೆ 2003 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (ಎಸ್ ಇ ಜೆಡ್)ನ ಸಹ-ಅಭಿವರ್ಧಕ ನೋಂದಾಯಿತ ವರ್ತಕರಿಂದ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡುವಳಿ ತೆರಿಗೆಯ ಮರುಪಾವತಿ.
244 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ.14 - ಮೇ 2014 ರಿಂದ ಮೇ 2015 ರವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಇ-ಉಪಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ತಕರಿಗೆ ದಿ: 31-12-2015 ರವರೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು - ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು.
243 ಮೆ|| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.113, ಜಿಗಣಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು - 05 ಟಿನ್: 29790351736 ರವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ "ಸಿ" ನಮೂನೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ..
242 ಪಿ.ವಿ.ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು 2) ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ ವರ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. .
241 ನೋಟ್ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭದ್ರತಾ ಕಾಗದಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕ.ಮೌ.ತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂ.ಮಾ.ತೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ..
240 ವಾತೆಆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ.7/2015-16 - ಮೇ 2014 ರಿಂದ ಮೇ 2015 ರವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಇ-ಉಪಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ತಕರಿಗೆ ದಿ: 31-08-2015 ರವರೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು..
239 ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 11-07-2015 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ "ಚಂದನ" ವಾಹಿನಿಯ "ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ.
238 CCT Circular No.4/2015-16 Extension of Revision option under e-UPaSS module for the Tax Periods May 2014 to December 2014 enabled for all Targeted dealers till 31.07.2015 - Certain instructions - reg.
237 Notification under Karnataka Tax on Luxuries Act 1979, as per new Tourism Policy 2014-19.
236 Entry Tax exemption for Tourism Units U/s 11-A of KTEG Act,1979.
235 VAT exemption on sale of Bio-gas produced using Municipal waste.
234 List of Sales Tax Practitioner for the year - 2014 -15.
233 Notifications under New Industrial Policy 2015-19.
232 Notification - Supply of Diesel to Fishermen.
231 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60 of KVAT-2003- No.AR.CLR.CR.52/2012-13,dt:15.04.2015.
230 PUBLIC NOTICE REG: KARNATAKA TAX ON PROFESSIONS, TRADE, CALLINGS & EMPLOYMENTS RULES, 1976
229 THE KARNATAKA VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2015.
228 SAMVYASHAE 16 SHASANA 2015, BANGALURU, DATED 31-03-2015 THE KARNATAKA TAXATION LAWS (AMENDMENT) ACT, 2015.
227 Rate of tax on Electronic security solutions like CCTV systems.
226 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್, 2015 ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. - MAJOR CHANGES & MODIFICATIONS IN COMMERCIAL TAXES W.E.F 01-04-2015.
225 BUDGET 2015-16 - NOTIFICATIONS.
224 CCTs Circular No.23 - Input Tax Credit Matching Status Module under e-UPaSS - certain instructions - reg.
223 CCT's Amendment of section 21.
222 CCT's Notification dated:02.01.2015 - Downloading of 'C' Forms on monthly basis.
221 CCT's Circular No.22- Extension of time for Revision Option under Electronic Upload of Purchase & Sales Statement (eUPaSS) for the Tax periods May-2014 to August-2014 till 31/03/2015 -Certain Instructions - reg.
220 Notification reg: Professional Tax.
219 Loss of 'H' form in case of M/s Swastik Steel(Hospet) Pvt Ltd.
218 Rectification with reg. to 'C' forms declared as invalid in case of M/s Rajshree Trading Co., & M/s B.M.Agency, Bangalore.
217 Notification regarding Input Tax restriction in respect of Tyre retreading.
216 CCT - Notification reg.Industrial Policy Incentives.
215 Loss of 'C' form in the case of M/s.S.M.Kannappa Automobiles Pvt. Ltd., Bangalore (TIN 29020129981).
214 Notificaton for filing of weekly return in FORM X-A Under second proviso to Section 6-A of KET Act 1958.
213 CCT's Circular No.17/2014-15, dt:22.09.2014- "Revision" and "e-Return Matching" Module with reference to electronic Uploading of Purchase and Sales Statement (eUPaSS) - Certain Insutructions - reg.
213 Notification regarding Karnataka Tax on Luxuries Act, 1979.
212 CCT's Circular No.16/2014-15, dt:19.09.2014- Extension of time for dealers dealaing in Interstate Purchase & Sales of exempted goods (without 'C' form) under(eUPaSS)-Certain Instructions - reg.
211 Notification regarding Section 11-A of Karnataka Tax on Entry ofGoods Act, 1979.
210 Notification regarding Section 12-A of Karnataka Tax on Luxuries Act, 1979.
209 Notification regarding exempts the tax payable under the CST and KTEG by MRPL.
208 Amendments to Notification No.FD 116 CSL 2006(16) DT. 06-04-2004 (reg. Multimedia Speakers)
207 Notification issued by the CCT - Auto generation of 'C' Form for the quarter ending 30-06-2014 and onwards.
206 Loss of Statutory forms in the case of M/s.Kailash Roofing Solutions Pvt. Ltd. and M/s.Hathway Cable & Datacom Ltd.
205 CCT's Circular No.12/2014-15, dt:16.08.2014-Procedure for downloadings of CST Forms by the dealer who have failed/wrongly declared the value in return.
204 Extension of Educative Period for Implementation of Electronic Uploaded of Purchase & Sales (eUPaSS)-Certain Instructions - reg.
203 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 59(4) of KVAT-2003- CLR.CR.99/12-13, dt:09.11.12.
202 Awareness & Educative Programme on Electronic Uploading Details of Purchase & Sales to the Dealers by LVO-535, on 06.08.2014 at SINDANUR.
201 Extension of Educative Period for Implementation of Electronic Uploaded of Purchase & Sales (eUPaSS)-Certain Instructions - reg.
200 Awareness & Educative Programme on Electronic Uploading Details of Purchase & Sales to the Dealers by LVO-515, on 24.07.2014 at GANGAVATHI.
199 Purchase and Sales "Hands on Training" at Mangalore on 22-07-2014.
198 Loss of 'C' form in case of M/s. Power Build Batteries Pvt Ltd, Bangalore Rural
197 KVAT ACT-2003 - Waiver of differential tax, penalty & Interest of Ammonium Nitrate dealers - reg..
196 Awareness & Educative Programme on Electronic Uploading Details of Purchase & Sales to the Dealers by LVO-500, on 10.07.2014 at HOSPET.
195 Awareness & Educative Programme on Electronic Uploading Details of Purchase & Sales to the Dealers by LVO-510, on 09.07.2014 at KOPPAL.
194 List of Sales Tax Practitioner for the year - 2013 -14.
193 CCT - Circular reg.Educative period for implementation of eUPaSS certain instructions
192 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 59(4)Section 60(8) of KVAT-2003- SM.CLR.CR.92/13-14.
191 GOK - Notification reg.Declaring certain 'C'Form as Invalid in Case of M/s Rajashree Trading co, & B.M.Agency, Bangalore.
190 Notitification on Luxuries Tax Act-1979 reg. Production of Accounts.
189 Circular No.5 - Certain instruction regarding due date for filing of Annual Statement U/s.31(5) of KVAT Act, 2003 for Financial Year 2013-14
188 KVAT Amendment Act-2014 (English-version)
187 Notification on Liquor and class of Licensee.
186 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 59(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.185/13-14.
185 Notification dated 29.04.2014 by CCT:e-Uploading of statement of Purchase, Sales & Other details-reg.
184 Profession Tax for 2014-15 - Payment Alert.
183 Notification in respect the Units Availing Incentives & Concessions.
182 e-Sugam Notification dated 05-03-2014.
181 The Karnataka Taxation Laws Amendment Act-2014.
180 KVAT Amendment Act-2014.
179 BUDGET NOTIFICATIONS-2014-15.
178 A Programme on Profession Tax by Dooradarshana ' Chandana Vahini'on 02.02.2014
177 Corrigendum to e-Sugam notification dated 09.10.2013 regarding validity of e-Sugam
176 Clarification regarding the goods newly included in the e-Sugam Notification dated 09.10.2013
175 KARASAMADHAN SCHEME 2013 - Extension
174 Tax Exemption on Sugar Cane
173 Tax Exemption on Sale of Sugar
172 Corrigendum for e-Sugam Notification dated 09-10-2013
171 e-Sugam Notification dated 09-10-2013
170 'Karasamadhana Scheme 2013' Live Progammee on 20-10-2013 by Doordarshan, Bangalore.
169 Notification - Increase in tax rate on Tobacco & Tobacco Products.
168 Budget Amendment Acts - KVAT.
167 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.4/13-14.
166 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.19/13-14.
165 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.63/12-13.
164 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.54/12-13.
163 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.48/12-13.
162 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.32/12-13.
161 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.31/12-13.
160 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.33/13-14.
159 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.25/13-14.
158 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.27/13-14.
157 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.22/13-14.
156 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.15/13-14.
155 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.10/13-14.
154 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.09/13-14.
153 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.08/13-14.
152 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.06/13-14.
151 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.05/13-14.
150 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.02/13-14.
149 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.01/13-14.
148 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.61/12-13.
147 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.60/12-13.
146 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.49/12-13.
145 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.34/12-13.
144 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.29/12-13.
143 Notification on K.L.T Act 1979.
142 Notification on K.P.T Act 1976.
141 KARASAMADHANA SCHEME - 2013.
140 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling Order under Section 12-C of the KTEG Act, 1979 - AR.CLR.CR.20/12-13.
139 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling Order under Section 12-C of the KTEG Act, 1979 - AR.CLR.CR.42/12-13.
138 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.19/12-13.
137 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.11/13-14.
136 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.11/13-14.
135 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60 of KVAT-2003- AR.CLR.CR.3/13-14.
134 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60(4) of KVAT-2003- AR.CLR.CR.43/12-13.
133 Notification - 'C' Forms .
132 ಅಧಿಸೂಚನೆ : ವಿಲಾಸ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇ-ಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು.
Notification - Mandatory e-payment under Luxuries Tax .
131 ಅಧಿಸೂಚನೆ : ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇ-ಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು.
/Notification - Mandatory e-payment under Profession Tax .
130 ಅಧಿಸೂಚನೆ : ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇ-ಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು.
\Notification - Mandatory e-payment under Entertainment Tax.
129/a ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇ-ಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು

129 Notification - Mandatory e-payment under KVAT Act.
128 NEW BUDGET NOTIFICATIONS.
127 List of Sales Tax Practitioner for the year - 2012 -13.
126 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60 of KVAT-2003- AR.CLR.CR.51/12-13.
125 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 12-C of KTEG-1979- AR.CLR.CR.58/12-13.
124 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 12-C of KTEG-1979- AR.CLR.CR.59/12-13.
123 Delhi State has introduced the facility of online issue of Central Declaration Forms 'C','F' & 'H'.
122 Certain Documents to be furnished by the Dealers.
121 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60 of KVAT-2003- AR.CLR.CR.36/12-13.
120 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60 of KVAT-2003- AR.CLR.CR.33/12-13.
119 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60 of KVAT-2003- AR.CLR.CR.24/12-13.
118 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60 of KVAT-2003- AR.CLR.CR.14/12-13.
117 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60 of KVAT-2003- AR.CLR.CR.39/12-13.
116 Proceedings of the Authority for Clarification & Advance Ruling under Section 60 of KVAT-2003- AR.CLR.CR.23/12-13
115 REGISTRATION NOTIFICATION.
114 NOTIFIED COMMODITIES FOR e-SUVEGA.
113 Adcom (Zone)-1 office shifted to Room No700, 700A & 712 7th Floor, VTK-1, Gandhinagar, Bangalore.
112 Shifting of JCCT (Minor Acts) LT & PT Offices Phone Nos.
111 Refund of Wrong e-payments - Guidelines
110 About - SAKALA / How does Sakala Work? A few tips
109 Budget Amendment Acts & Notification (English Version)
108 Budget 2013-14 Notification
107 Production of Statutory Forms prescribed under CST Act, 1956 at the time of Assessment/re-assessment for the year 2005-06
106 DVO-1 TELEPHONE NO. OF BMTC BUILDING YESWANTHPUR
105 KET Act, 1958 - Grant of Exemption of Tax on shows of film " SHUDRA- THE RAISING "
104 Corrected - CCT - Circular on De-regirstation of Dealers & Reactivation - Attention DVOs/LVOs/VSOs
103 Web Services to Downloaded Sugams in Bulk
102 Consitution of Authority for Clarification & Advance Ruling -2012-13
101 CTD TELEPHONE NO. OF BMTC BUILDING YESWANTHPUR
100 CTD TELEPHONE NO. OF BMTC BUILDING, SHANTHINAGAR
99 HELPLINES - DIVISIONWISE.
98 Circulars on Documents Requirement - Registration.
97 Change of Address O/o ACCT (Audit-3.2).
96 KET Exemption to the shows of the Children's Film "Krishna Aur Kans".
95 Notification Reg: Tax Reduces a Sale of Bio-Diesel.
94 Rate of Tax Applicable on Electric Generating Sets below 15 KVA.
93 Notifications dated: 12.09.2012 under the SEZ Policy - 2009.
92 Verification of e-way will issued by dealers of State of Mizoram.
91 Consitution of Authority for Clarification & Advance Ruling
90 Karnataka Value Added Tax (Amendment) - Rules 2012
89 Karnataka Value Added Tax (Second Amendment) - Act 2012
88 NEW VAT NOTIFICATION July - 2012
87 Extension of time to file signed Annual Statement.
86 List of Sales Tax Practitioner for the years 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010 -11 & 2011-12.
85 Karnataka Value Added Tax (Amendment)2012.
84 e-payment mandatory for payment of more than Rs.10,000/-.
83 Circular on Sailent features of the Modification & changes under different Acts w.e.f.01.04.2012.
82 Budget 2012-13 Amendments Acts.
81 Consititution of Authority for Clarification and Advance Rulings.
80 Important Changes and Modifications in Commercial Taxes From 01.04.2012 (Kannada)
79 Important Changes and Modifications in Commercial Taxes From 01.04.2012
78 Budget 2012-13 Notifications.
77 GAZETTE COPY OF KTEG & spl.ET NOTIFICATIONS DATED:30-08-2011.
76 Notification for Electronic Issue of 'E-I,E-II,F & H Forms.
75 Gazette Copy of 'e-SUGAM' Notification, dated:23.12.2011.
74 Notification No.JDN.CR.159/11-12, dt:28.02.2012.
73 Notification No.JDN.CR.155/11-12, dt:21.02.2012.
72 On line Issuance of 'C' & 'F' Form under CST Act, 1956.
71 Circular 45/2011-12. PROCEDURE FOR TRANSPORTATION OF GOODS BY SERVICE PROVIDERS & THE LIKE..
70 Entry Tax Exemption to Tourisim Projects. .
69 Entry Tax Exemption to Renewable Energy Projects. .
68 Exemption of VAT on sales by CSD (Canteen Stores Department). .
67 Acceptance of Form VAT 240 on today (31.12.2011) subject to electronic uploading on or before 31.01.2012. .
66 Corrigendum to 'e-SUGAM' NOTIFICATION DATED 23.12.2011 (w.e.f.01.01.2012). .
65 New 'e-SUGAM' NOTIFICATION DATED 23.12.2011 (w.e.f.01.01.2012). .
64 Abolition of STCP Aland Road, Gulbarga. .
63 CCT Circular.No.37 reg - e-SUVEGA. .
62 New e-SUGAM Notification dt.03.11.2011-effective date extended to 01.01.2012. .
61 New e-SUGAM Notification dt.03.11.2011-effective 01.12.2011. .
60 Notification issued by CCT mandating dealers paying tax more than One Lakh rupees by e-Payment. .
59 Draft Review by the Accountant General on utilisation on declaration froms in Inter-state Trade and Commerce.. .
58 Draft Entertainment Tax Rules -1959. .
57 Notification Reg- Amendment to KVAT Rules-2005. .
56 Notification Reg-Reduction of VAT on the sale of Dosa and Idli batter to 5%. .
55 Notification Reg-Reduction of VAT on Rainsins (dry grapes) to 2%. .
54 Karnataka Tax on Luxuries(Amendment) Rules -2011. .
53 Introduction of e-SUVEGA / e-TP Circular No. 11/11-12 dt 21.06.2011. .
52 The Karnataka Tax on Entry of Goods (Amendment) Rules -2011 .
51 The Karnataka Value Added Tax (Amendment) Rules -2011 .
50 The Karnataka Value Added Tax (Amendment) Act -2011 .
49 Sailent features of the Modification & changes under different Acts w.e.f.01.04.2011.
48 NOTIFICATIONS UNDER KTPTC ACT-1976 .
47 Increase of VAT from 4% to 5% on declared goods(Eng) .
46 Increase of VAT from 4% to 5% on declared goods(Kan) .
45 CST 5(5) (GOI) Notification for SPicejet .
44 CST 5(5) (GOI) Notification for Aryan & Deccan Cargo.
43 Finance Bill -2011.
42 Calling for objection - Amendment to Rule 30 of KVAT.
41 Draft Karnataka Tax on Entry of Goods (Amendment) Rules-2011( Gazette Copy).
41 Draft Karnataka Tax on Entry of Goods (Amendment) Rules-2011.
40 Draft Karnataka Tax on Luxuries (Amendment) Rules-2011(Gazette Copy)
40 Draft Karnataka Tax on Luxuries (Amendment) Rules-2011.
40 BUDGET 2011-12 Notifications (Gazette Copy).
39 BUDGET 2011-12 Notifications.
38 The Karnataka Taxation Laws (Amendment) Act-2011.
37 KVAT Act Amendment -2011.
36 m-SUGAM-Procedure for downloading.
35 CCT - Circular Dated 28-02-2011.
34 CCT - Notification Dated 28-02-2011.
33 CCT Circular(Kannada Version) No 19/10-11 Dated 28-02-2011..
32 Constitution of Authority for Clarification and Advance Rulings.
31 CCT Circular(English Version) No 18/10-11 Dated 31-01-2011.
30 CCT Circular(Kannada Version) No 18/10-11 Dated 31-01-2011.
29 'e-Sugam' New Notification 25-01-2011.
28 'e-Sugam' New Notification.
27 KTEG-Act-1979. - Notification dtd:10.05.2010 - .
26 Notification dtd:18.12.2010 - Entry Tax Exemption to Renewable Energy Projects.
25 CCT Notification (I,II,III) Reg.E-filing form 100/105/120 dt:30.09.2010.
24 CCT Notification (I,II,III) Reg.E-filing form 100/105/120 dt:30.09.2010.(kannada ver)
23 Notification No.FD 18 CET 2009 dt. 10.05.2010
22 KTEG (Amendment) Rules, 2010
21 KVAT Draft (Amendment) Rules, 2010
20 First Discussion Paper on GST in India - Kannada version
19 CST - Amendments
18 KVAT-2003 Sec.18-A withdrawal of Notification issued
17 VAT-100 e-filing Notification
16 KVAT (Amendment)Rules-2010
15 e-VARADI -Notification dt.12.07.2010 issued by CCT for e-return by Composition Dealers
14 Kharasamadhana Scheme 2010 - (Kannada Ver)
13 Kharasamadhana Scheme 2010 - (English Ver)
13a Notification dt.24.0510 issued by CCT for uploading details of goods to be transported
12 Notification dt.24.0510 issued by CCT for uploading details of goods to be transported (kannda ver.)
11 Draft KVAT (Amendments)Rules,2010
10 G.O reg.waiver of interest & Penalty on delayed payment of P.T
9 Notification reg.purchase of cotton under section 18-A of KVAT ACT,2003,dt:03.04.10
9a Notification reg.purchase of cotton under section 18-A of KVAT ACT,2003,dt:03.04.10(kannada)
8 Notification for e-form VAT 505-copra.dt.29/03/10
7 Major changes with effect from 01/04/2010 (English)
6 Major changes with effect from 01/04/2010 (Kannada)
5 Notification issued by Government on 31/03/2010
4 Karnataka Taxation Laws(Amendment) Act,2010
3 Karnataka VAT (Amendments) Act,2010
2 Seminar on GST held on 11/12/2009
1 First Discussion Paper on GST in India