ಇ-ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
080-22208401
080-22252258
080-22342689
ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 5.30pm